Правила користування

Правила користування бібліотеками ЧМК ЦБС

із змінами і доповненнями, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками, розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями та „Типових правил користування бібліотеками в Україні”.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території м.Чернігова, яке може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в м.Чернігові на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й мешканці м. Чернігова.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право: – Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); – Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; – Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; – Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА); – Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку; – Користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; – Брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

2.9. Окремі категорії користувачів (інваліди, учасники ВВВ, бойових дій, діти-сироти, люди пенсійного віку) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку (для бібліотеки, де ведеться читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість і наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕК  З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ Бібліотеки зобов’язані:

  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;
  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  • дбати про культуру обслуговування користувачів;
  • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
  • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
  • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
  • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
  • створювати бібліотечні ради;
  • звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.